News & Events

September 16 2023
CPC454 Posts - Paid Candidates who are getting 'NON PAID' status can update their payment details in 'MY APPLICATION' page.

November 09 2022
As per the Government order the age has been enhanced for 2 years of APC & CPC.

Gazette Copy

Key Dates

SL.NO

PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå

DESCRIPTION

«ªÀgÀ

DATES

¢£ÁAPÀ

01 Date of Commencement of Online Application

D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ

20-10-2022
02 Last Date of Online Application Generation

D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ

21-11-2022
03 Last Date of Payment of Fee

D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ

23-11-2022

Age Criteria

CATEGORY Minimum Age Maximum Age OVERAGE UNDERAGE
AGE DATE AGE DATE
GM 19 21/11/2003
Before
27 21/11/1995
After
20/11/1995
and Before
22/11/2003
and After
BORN BETWEEN 21/11/1995 AND 21/11/2003 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,C1,2A,2B, 3A,3B 19 21/11/2003
Before
29 21/11/1993
After
20/11/1993
and Before
22/11/2003
and After
BORN BETWEEN 21/11/1993 AND 21/11/2003 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
FOREST TRIBAL 19 21/11/2003
Before
32 21/11/1990
After
20/11/1990
and Before
22/11/2003
and After
BORN BETWEEN 21/11/1990 AND 21/11/2003 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
INSERVICE
CATEGORY MAXIMUM AGE MAXIMUM DATE OVERAGE UNDERAGE
GM 33 21/11/1989
After
20/11/1989
and Before
22/11/2003
and After
BORN BETWEEN 21/11/1989 AND 21/11/2003 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,C1,2A,2B, 3A,3B 35 21/11/1987
After
20/11/1987
and Before
22/11/2003
and After
BORN BETWEEN 21/11/1987 AND 21/11/2003 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
5 Years Service should be completed on or before 21.11.2022
±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ / Fees Details
¥ÀæªÀUÀð / Category ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì / Fee Amount
General / Category (2A, 2B, 3A, 3B) ₹ 400
SC / ST/ Tribal / Category I ₹ 200
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ / AGE CONSIDERATION DATE
Note / n¥ÀàtÂ:
  • Online Payment should be made in Canara Bank / Post office (Credit Card / Debit Card / UPI) only.
  • For Offline Payment, Candidates have to fill the Application, generate the challan and make the payment in the respective Canara Bank / Post Office.
  • If Candidates submit more than one application for the same post, only one Application (finally submitted) will be considered.
  • D£ï ¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï /CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.(AiÀÄÄ.¦.L. ªÀÄÆ®PÀ)
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ïC£ÀÄß ¸ÀÈf¹ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ºÀÄzÉÝUÉ ¸À°è¹zÀÝ°è , MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß (CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.