News & Events

June 29 2024
CPC454 Posts - Click here to view Provisional Select of Railways Unit, Bengaluru.
June 29 2024
CPC454 Posts - Click here to view Provisional Select of Bengaluru City.
June 28 2024
CPC454 Posts - Medical Examination Call Letter has been uploaded for Kalaburagi District. Download from My Application Link.
June 28 2024
CPC454 Posts - Medical Examination Call Letter has been uploaded for Kalaburagi City. Download from My Application Link.
June 27 2024
CPC454 Posts - Medical Examination Call Letter has been uploaded for Ballari District. Download from My Application Link.
June 24 2024
CPC454 Posts - Medical Examination Call Letter has been uploaded for Yadagiri District. Download from My Application Link.
April 12 2024
CPC454 Posts - Medical Examination Call Letter has been uploaded for Vijaynagara District. Download from My Application Link.
March 30 2024
CPC454 Posts - Medical Examination Call Letter has been uploaded for Bidar District. Download from My Application Link.
March 21 2024
CPC454 Posts - Medical Examination Call Letter has been uploaded for Kalaburagi City. Download from My Application Link
March 12 2024
CPC454 Posts - Provisional Select list for Medical and Document verification for eligible candidates. - Ballari District
March 12 2024
CPC454 Posts - Provisional Select list for Medical and Document verification for eligible candidates. - Bidar District
March 12 2024
CPC454 Posts - Provisional Select list for Medical and Document verification for eligible candidates. - Kalaburagi District
March 12 2024
CPC454 Posts - Provisional Select list for Medical and Document verification for eligible candidates. - Yadgiri District
March 12 2024
CPC454 Posts - Provisional Select list for Medical and Document verification for eligible candidates. - Kalaburagi City
March 12 2024
CPC454 Posts - Provisional Select list for Medical and Document verification for eligible candidates. - Railways
March 12 2024
CPC454 Posts - Provisional Select list for Medical and Document verification for eligible candidates. - Koppal District
March 12 2024
CPC454 Posts - Provisional Select list for Medical and Document verification for eligible candidates. - Raichur District
March 12 2024
CPC454 Posts - Provisional Select list for Medical and Document verification for eligible candidates. - Vijayanagara District
March 12 2024
CPC454 Posts - Provisional Select list for Medical and Document verification for eligible candidates. - Bengaluru City
February 26 2024
CPC454 Posts - PST & PET Call Letter has been uploded. Download from My Application Link.
February 24 2024
CPC454 Posts - Click here to view PST & PET Schedules.
February 08 2024
CPC454 Posts - Click here to download Final Key Answer for Written Examination held on 10.Dec.2023.
December 15 2023
CPC454 Posts - Click here to download Key Answer Objection format.
December 15 2023
CPC454 Posts - Click here to download Provisional Answer Key for Written Examination held on 10.Dec.2023.
December 07 2023
CPC454 Posts - Written Examination Call Letter has been uploaded. Download from My Application Link.
November 24 2023
CPC454 Posts - SMS sent for all eligible Candidates with the Written Examination Unit / District Details. For those, who are not received the SMS, can login into My Application Page to view the Written Examination Unit / District.>
October 26 2023
CPC KK 454 Posts - Written Examination date was Scheduled on 05.11.2023. The Date of Examination has been Postponed due to Administrative reason. New Date of the Examination will be communicated.
October 21 2023
CPC454 Posts - SMS sent for all eligible Candidates with the Written Examination Unit / District Details. For those, who are not received the SMS, can login into My Application Page to view the Written Examination Unit / District.
October 19 2023
CPC454 Posts - Written Examination is Scheduled on 05-November-2023.
September 16 2023
CPC454 Posts - Paid Candidates who are getting 'NON PAID' status can update their payment details in 'MY APPLICATION' page.
November 09 2022
As per the Government order the age has been enhanced for 2 years of APC & CPC. Gazette Copy

Key Dates

SL.NO

PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå

DESCRIPTION

«ªÀgÀ

DATES

¢£ÁAPÀ

01 Date of Commencement of Online Application

D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ

20-10-2022
02 Last Date of Online Application Generation

D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ

21-11-2022
03 Last Date of Payment of Fee

D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ

23-11-2022

Age Criteria

CATEGORY Minimum Age Maximum Age OVERAGE UNDERAGE
AGE DATE AGE DATE
GM 19 21/11/2003
Before
27 21/11/1995
After
20/11/1995
and Before
22/11/2003
and After
BORN BETWEEN 21/11/1995 AND 21/11/2003 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,C1,2A,2B, 3A,3B 19 21/11/2003
Before
29 21/11/1993
After
20/11/1993
and Before
22/11/2003
and After
BORN BETWEEN 21/11/1993 AND 21/11/2003 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
FOREST TRIBAL 19 21/11/2003
Before
32 21/11/1990
After
20/11/1990
and Before
22/11/2003
and After
BORN BETWEEN 21/11/1990 AND 21/11/2003 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
INSERVICE
CATEGORY MAXIMUM AGE MAXIMUM DATE OVERAGE UNDERAGE
GM 33 21/11/1989
After
20/11/1989
and Before
22/11/2003
and After
BORN BETWEEN 21/11/1989 AND 21/11/2003 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,C1,2A,2B, 3A,3B 35 21/11/1987
After
20/11/1987
and Before
22/11/2003
and After
BORN BETWEEN 21/11/1987 AND 21/11/2003 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
5 Years Service should be completed on or before 21.11.2022
±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ / Fees Details
¥ÀæªÀUÀð / Category ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì / Fee Amount
General / Category (2A, 2B, 3A, 3B) ₹ 400
SC / ST/ Tribal / Category I ₹ 200
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ / AGE CONSIDERATION DATE
Note / n¥ÀàtÂ:
  • Online Payment should be made in Canara Bank / Post office (Credit Card / Debit Card / UPI) only.
  • For Offline Payment, Candidates have to fill the Application, generate the challan and make the payment in the respective Canara Bank / Post Office.
  • If Candidates submit more than one application for the same post, only one Application (finally submitted) will be considered.
  • D£ï ¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï /CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.(AiÀÄÄ.¦.L. ªÀÄÆ®PÀ)
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ïC£ÀÄß ¸ÀÈf¹ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
  • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ºÀÄzÉÝUÉ ¸À°è¹zÀÝ°è , MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß (CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.